STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

                          Rozdział 1 -Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie “Warszawski Klub Jeździecki” w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie “WKJ”
 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci w brzmieniu:
  „Stowarzyszenie “WKJ-Warszawski Klub Jeździecki” oraz znaku graficznego (logo)  w formie ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

§ 2

 

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania i rozwoju jeździectwa i turystyki konnej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3

 

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i niedochodową.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17.04.1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 4. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną oraz może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 4

 

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe w formie ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 

§ 5

 

 1. Stowarzyszenie współpracuje jako równy partner z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych na terenie kraju.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach, łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
 3. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych.

 

§ 6

 

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na  cele statutowe Stowarzyszenia i nie podlega podziałowi pomiędzy jego członków.
 4. Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4)  zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

                                            Rozdział 2 - Cele i środki działania

 

§  7

 

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 

 1. tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia, popularyzowania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportu jeździeckiego;
 2. propagowanie  rekreacji i turystyki konnej;
 3. promocja i upowszechnianie dyscyplin jeździeckich;
 4. podnoszenie poziomu wyszkolenia członków oraz ich sprawności w zakresie kultury fizycznej z uwzględnieniem działań edukacyjnych i propagowaniem zasad fair-play szczególnie wśród młodzieży szkolnej;
 5. promocję hipoterapii, jako metody leczenia oraz pomoc w jej udostępnianiu osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem chorych, którzy ze względu na stan majątkowy nie mogą sobie pozwolić na ten rodzaj rehabilitacji;
 6. współpraca ze środowiskami lokalnymi, podejmowanie działań mających na celu akceptację inicjatyw Stowarzyszenia w zakresie jeździectwa;
 7. propagowanie proekologicznych postaw, współuczestnictwo w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska;
 8. prowadzenie działań mających na celu propagowanie profesjonalnej opieki weterynaryjnej;                     
 9. krzewienie tradycji polskiego jeździectwa sportowego, i tzw. „jeździectwa wojskowego”

 10. podejmowanie działań integrujących z podobnymi organizacjami z Unii Europejskiej.

 

§ 8

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami lokalnymi, organizacjami sportowymi, młodzieżowymi, uczniowskimi oraz innymi organizacjami stawiającymi sobie podobne cele.
 2. Cele określone w § 7 Statutu Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) prowadzenie klubu jeździeckiego oraz szkolenie zawodników;

2) organizowanie zawodów jeździeckich;

3) udział w zawodach i imprezach sportowych krajowych i zagranicznych organizowanych przez inne organizacje;

4) udostępnianie nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia osobom lub organizacjom związanym z jeździectwem;

5) organizowanie szkoleń, obozów, kursów, pokazów, targów promujących jeździectwo i hipo-rekreację;
6)  organizowanie zajęć hipoterapii;

7) organizowanie pokazów, konkursów i obchodów rocznic historycznych związanych z jeździectwem polskim;

8)  prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mogącej wpływać na wzrost zainteresowania jeździectwem polskim;

9) prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form działalności służących realizacji celów Stowarzyszenia

 

                                            Rozdział 3 – Działalność gospodarcza

 

§ 9

 

 1. W celu uzyskania dochodów mających służyć finansowaniu działalności statutowej Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  w zakresie:

1) upraw rolnych, warzywnictwo i ogrodnictwo (PKD 01.1);

2) chowu i hodowli zwierząt (PKD 01.2);

3) upraw rolnych połączonych z chowem zwierząt (działalność mieszana) i działalności usługowej związanej z uprawami rolnymi, z chowem i hodowlą zwierząt – z wyjątkiem działalności weterynaryjnej (PKD 01.3);

4) wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych (PKD 15.6);

5) produkcji sprzętu sportowego (PKD 36.4);

6) handlu hurtowego i komisowego, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51);

7) handlu detalicznego z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52);

8)  hoteli i restauracji (PKD 55);

9) transportu lądowego (PKD 60);

10)  działalności wspomagającej transport i działalności związanej z turystyką (PKD 63);

11) obsługi nieruchomości (PKD 70);

12) wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);

13) reklamy (PKD 74.4);

14) działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A);

15) pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 80.42.Z);

16) działalności weterynaryjnej (PKD 85.2);

17)  działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 91.33.Z);

18)  działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92);

19) działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z);

20) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 93.05.Z);

 1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za jego zobowiązania.
 2. Stowarzyszenie nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Stowarzyszenia chyba, że składane są one w jego imieniu i w trybie określonym Statutem.
 3. Działalność gospodarczą prowadzoną przez Stowarzyszenie nadzoruje Zarząd.
 4. Z działalności gospodarczej Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które przedstawia Komisji Rewizyjnej.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności gospodarczej wg. obowiązujących przepisów prawa.

 

         Rozdział 4 - Członkowie Stowarzyszenia – ich  prawa i obowiązki

 

§ 10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce i za granicą. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

1)  akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia i chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia;

2)  pełna zdolność do czynności prawnych;

3) niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych;

4)  nienaganna opinia;

5) złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i

6)  uiszczenie wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków kandydatów;

3) członków honorowych i

4)  członków wspierających.

 1. Ilekroć w Statucie będzie mowa o „członkostwie”, należy odnosić to do członkostwa zwyczajnego.

 

§ 11

 

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które jednocześnie:

1) złożą deklarację członkowską na piśmie;

2) złożą pisemną rekomendację, co najmniej 2-ch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, mających minimum 12-sto miesięczny staż członkowski w Stowarzyszeniu;

3) uiszczą wpisowe i pierwszą składkę miesięczną i

4) odbędą pomyślnie 4-miesięczny okres kandydacki.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w terminie 14 dni, licząc od daty upływu okresu kandydackiego. Od decyzji odmawiającej lub jej braku w okresie wskazanym wyżej, członkowi kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania uchwały odmawiającej lub upływu terminu do jej podjęcia, które powinno rozpatrzyć sprawę w terminie 30 dni,
  licząc od daty złożenia odwołania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 2. Członkowie kandydaci, w okresie kandydackim, posiadają prawa określone w § 14.1) i 3)-10) Statutu.

 

§ 12

 

 1. Członkiem wspierającymi Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy w realizacji celów i programu Stowarzyszenia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej. Decyzje w sprawie przyjęcia na członka wspierającego podejmuje Zarząd w formie uchwały po złożeniu specjalnej deklaracji członkowskiej na piśmie przez zainteresowanego. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie określonym § 11.2 Statutu. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, do których zobowiązał się w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkostwo wspierające ustaje po roku zaprzestania świadczenia pomocy.

Członek wspierający ma prawo:

1)   wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia;

2)  uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków;

3)  wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia;

4) uzyskać w sprawozdaniu rocznym informację o sposobie wykorzystania jego wsparcia. Członek wspierający nie ma prawa wyborczego.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność, rozwój i realizację celów
  Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków w formie uchwały, na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd lub, co najmniej 10-ciu członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku wpłacania składek członkowskich. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

§ 13

 

      Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje i rejestruje składki członkowskie.

 

 

 

§ 14

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;

2)  do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem w wyborach do  władz Stowarzyszenia;

3)  korzystania nieodpłatnie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgodnie z jego Statutem i postanowieniami
władz Stowarzyszenia;

4) korzystania nieodpłatnie z wszystkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;

5) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach oraz sprawach zgodnych z jego celami statutowymi;

6) udziału w zebraniach, konferencjach, wykładach, kursach, uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

7)  zgłaszania opinii, postulatów i wniosków oraz zapytań wobec władz Stowarzyszenia, co do jego działalności;

8) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;

9) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia;

10) przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków oraz Ksiąg Uchwał Zarządu;

11) wypowiadania się odnośnie podziału środków finansowych Stowarzyszenia.

 1. Do obowiązków członków oraz kandydatów na członków Stowarzyszenia należy:

1) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) wpłata wpisowego i regularne opłacanie składek członkowskich;

4)  dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia;

5)  poszanowanie własności Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) zgłoszonego na piśmie do Zarządu dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;

2) śmierci członka, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego będącego osobą prawną;

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu i

4) rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:

1) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia;

2) notorycznego nie brania udziału w pracach i działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12-stu miesięcy – bez
wyjaśnienia i usprawiedliwienia zaistniałego stanu rzeczy zaakceptowanego przez Zarząd;

3) łamaniu Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

4) umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek członka Zarządu lub pisemny i uzasadniony merytorycznie wniosek, co najmniej 3-członków Stowarzyszenia złożony Zarządowi, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu, po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego oraz zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia mu uchwały Zarządu o wykluczeniu. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Osobę, wobec której toczy się postępowanie karne, Zarząd może zawiesić w prawach członka.
 4. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

                                          

                                   Rozdział 5 - Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2) Zarząd Stowarzyszenia i 

3)  Komisja Rewizyjna.

 1. Organy wymienione w ust. 1  pkt 2) i 3) są wybieralne i mają charakter kadencyjny.
 2. Kadencje Zarządu i Komisji rewizyjnej trwają po 2 lata i wygasają one z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia, określonych w ust.2, mogą pełnić funkcje nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 4. Organy Stowarzyszenia mają charakter kolegialny i podejmują swe decyzje w formie uchwał.
 5. O ile Statut i obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia wymienionych w ust.1 pkt 2) i 3)
  zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy statutowo określonej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 6. Wyboru członków organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

 

 

              Rozdział 6 – Walne Zebranie Członków

 

§ 17

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o uprawnieniach stanowiących.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.

 

§ 18

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:

1)   Zwyczajne i

2)   Nadzwyczajne.

 1. Walne Zebranie Członków, zarówno Zwyczajne, jak i Nadzwyczajne, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub Komisji
  Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być również zwołane na pisemny i uzasadniony wniosek złożony Zarządowi, przez co najmniej ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Termin, porządek obrad i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz sposób jego przygotowania określa Zarząd Stowarzyszenia,
  zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia, za pośrednictwem poczty poleconej lub przez osobiste doręczenie zawiadomienia.
 3. Zwyczajne walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i zwoływane jest najpóźniej do dnia 31 marca danego roku. Podejmuje ono uchwały w sprawach określonych w § 19.1.1), 2), 4) i 5) Statutu. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być też inne sprawy objęte porządkiem obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane w każdym czasie i w każdej sprawie, którą wnioskodawca uznał za ważną dla Stowarzyszenia. Odbywa się ono nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 6. Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał, o ile Statut i obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zwykłą
  większością głosów w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby uprawionych do głosowania

W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

Zasady te dotyczą również wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 1. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze członków władz Stowarzyszenia.

 

 

§ 19

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) określanie głównych programów i kierunków merytorycznego i finansowego działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów Stowarzyszenia  oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji;

3) wybieranie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wraz z przydziałem im konkretnych funkcji na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji;

4)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

6)  podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu  lub jego wykładni;

7) uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich, łącznie z trybem ich wpłacania i wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia;

8)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;

9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka honorowego;

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

11)  zatwierdzanie wzoru pieczęci, emblematu (logo) i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej;

12)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

13)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

14) podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni;

15)  podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 1. Do podjęcia uchwał wymienionych w ust. 1 pkt 6), 9) i 12) wymagana jest większość 2/3 głosów.
 2. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

 

                                           

                   

                                             Rozdział 7 – Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 20

 

 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia powołanym do kierowania jego całą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym:

1) Prezesa Zarządu;

2) Wiceprezesa Zarządu – Sekretarza;

3) Wiceprezesa Zarządu – Skarbnika i

4)  2-ch członków Zarządu,  powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

 

 1. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 3-ch członków Zarządu.

Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków, co najmniej z 7-dmio dniowym wyprzedzeniem. W przypadkach uzasadnionych posiedzenia mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym.

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności, co najmniej 3-ch jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Wszelkie uchwały Zarządu jego Sekretarz wpisuje do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

 1. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
 2. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji, skład Zarządu zostaje uzupełniony w drodze wyborów na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. W szczególnych przypadkach członek Zarządu może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków. W przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

§ 21

 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1)  realizacja celów Stowarzyszenia;

2)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

5) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;

6) sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych;

7) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności;

8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

9)  opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

10)wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu;

11) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;

12)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

  

                                                       

                                         Rozdział 8 – Komisja Rewizyjna

 

§ 22

 

 1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, spośród osób nie będących członkami zarządu i składa się z Przewodniczącego i 2-ch członków.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, skład Komisji zostaje uzupełniony w
  drodze wyborów na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej Członków.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.
 6. Komisja Rewizyjna może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z pomocy ekspertów. Koszty ekspertów pokrywane są ze środków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

 1. Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej bieżącej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia oraz kontrolowanie działalności Zarządu.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:

1)  wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

2) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków;

3)  reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy
Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu;

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych oraz w razie
bezczynności Zarządu;

5) coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków z oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna bada:

1) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;

2)realizację okresowych programów działania;

3) poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia.

 1. W czasie wykonywania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

 

 

                               Rozdział 9 – Majątek i fundusze Stowarzyszenia

     § 24

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, wartości niematerialne i prawne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) pracy członków Stowarzyszenia;

2) składek członkowskich;

3)dochodów z własnej działalności;

4) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

5) darowizn, spadków i zapisów;

6) subwencji i dotacji.

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów.
 2. Stowarzyszenie może nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub w użytkowanie mienie ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe.
 3. Wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań Stowarzyszenia.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

                                              Rozdział 10 – Postanowienia końcowe

                                                          

 

§ 25

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
  Zebrania Członków.
 2. Uchwały w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia i zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba, że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie zawiadomieni.

 

§ 26

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

1)przeznaczenie majątku Stowarzyszenia;

2)skład komisji likwidacyjnej;

3) podstawowe zasady likwidacji.

 1. Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.
 2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowych celów.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

 

§ 27

 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.